Câu lạc bộ thuyền viên

Báo cáo nhận tàu EPIC 08 & EPIC 09

Tác giả sáng tác bài thơ sau khi đi nhận tàu Epic 08 & Epic 09 tại Bangladesh

GALILEO – MẢNH GHÉP HOÀN THIỆN CHO HỆ TH...

Giới thiệu Đầu thế kỷ 20, các nhà khoa học đã phát minh ra một số hệ thống vô tuyến dẫn đường (Radio-based Navigation Systems) và sử dụng rộng rãi trong chiế...

Huấn luyện thuyền viên liên quan đến Côn...

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) nhận thức được rằng việc xả nước dằn và cặn nước dằn từ tàu không được kiểm soát sẽ dẫn đến việc lây lan các loài thủy sinh độ...

Tuyển dụng