ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

1. Thư Mời DHDCD BT 8.3.2021

2. Chương trinh Đại Hội

3.Tờ trinh DHCDBT 2021-L1 Đầu Tư Tàu Dầu Thô Aframax - Dự Thảo

6. Nghị Quyết DHDCD BT 2021-L1 - Dự thảo

Tuyển dụng