ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Tờ Trình Đại Hội Cổ Đông Năm 2021

4.Tờ Trình DHCDBT 2021-L1 Kế Hoạch Mua Tàu Aframax

Tuyển dụng