Đội tàu

TÀU OPEC JOHN

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 2007 Phạm vi hoạt động: Châu Á Số IMO: 9351866 Cấp tàu: VR Loại tàu: LPG Công suất máy: 2060 KW GT/DWT: 2861/2740

TÀU OPEC CAPRI

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 2008 Phạm vi hoạt động: Châu Á Số IMO: 9413030 Cấp tàu: VR Loại tàu: LPG Công suất máy: 2060 KW GT/DWT: 2867/2667

TÀU LADY ROSALIA

Quốc tịch: Panama Năm đóng: 2010 Phạm vi hoạt động: Châu Á Số IMO: 9571222 Cấp tàu: NK Loại tàu: Gas Carrier Công suất máy: 2647 KW GT/DWT: 3430/3939

TÀU GAS EMPEROR

Quốc tịch: PANAMA Năm đóng: 1994 Phạm vi hoạt động: Châu Á Số IMO: 9109316 Cấp tàu: BV Loại tàu: Gas Carrier Công suất máy: 3089 KW GT/DWT: 5087/5599

TÀU GAS NIRVANA

Quốc tịch: Panama Năm đóng: 1996 Phạm vi hoạt động: Châu Á Số IMO: 9140607 Cấp tàu: LR Loại tàu: Gas Carrier Công suất máy: 3780 KW GT/DWT: 4961/4999

TÀU SÀ LAN VIETGAS01

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 2000 Phạm vi hoạt động: Châu Á Cấp tàu: VR Loại tàu:LPG Công suất máy: 580CV GT/DWT 490/732

TÀU ANNIE GAS 09

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 1997 Phạm vi hoạt động:Châu Á Số IMO: 9156797 Cấp tàu: VR - KR Loại tàu: LPG Công suất máy: 2346KW GT/DWT: 4002/3688

TÀU OCEANUS 08

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 2000 Phạm vi hoạt động: Châu Á Số IMO: 9218129 Cấp tàu: VR - BV Loại tàu: LPG Công suất máy: 2427KW GT/DWT: 3758/3753

TÀU SÀ LAN OPEC GAS

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 2017 Phạm vi hoạt động: Châu Á Cấp tàu: VR Loại tàu:LPG Công suất máy: 750 CV GT/DWT 995/6967

TÀU PETROGAS 05

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 1989 Phạm vi hoạt động: Châu Á. Số IMO: 882-171 Cấp tàu: VR Loại tàu: LPG Công suất máy: 1800 HP GT/DWT: 999/1041

TÀU LADY FAVIA

Quốc tịch: Panama Năm đóng: 2001 Phạm vi hoạt động: Châu Á Số IMO: 9237890 Cấp tàu: BV Loại tàu: LPG Công suất máy: 3060 KW GT/DWT: 4048/4314

TÀU AQUAMARINE GAS

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 1985 Phạm vi hoạt động: Châu Á Số IMO: 8514277 Cấp tàu:VR Loại tàu: LPG Công suất máy: 2100 HP GT/DWT: 1358/1670

Tuyển dụng