Đội tàu công ty quản lý
TÀU GOLDEN BRIGHT
Quốc tịch: Panama
Năm đóng: 2003
Số IMO: 9262986
Cấp tàu: N/K
Loại tàu: Bulk Carrier
Công suất máy: 6620 KW
GT: 19887/32700
Tuyển dụng