Đội tàu công ty quản lý
TÀU GOLDEN SENTURY
Quốc tịch: Panama
Năm đóng: 2010
Số IMO: 9574183
Cấp tàu: N/K
Loại tàu: Bulk Carrier
Công suất máy: 5850 KW
GT/DWT: 17025/28196
Tuyển dụng