Đội tàu công ty quản lý
TÀU GOLDEN SUN
Quốc tịch: Panama
Năm đóng: 1996
Số IMO: 9135511
Cấp tàu: KR
Loại tàu: Bulk Carrier
Công suất máy: 5884 KW
GT: 17,075
Tuyển dụng