Đội tàu công ty quản lý
TÀU LADY FELIZ
Quốc tịch: Panama
Năm đóng: 1999
Số IMO: 9189017 
Cấp tàu: KR
Loại tàu: LPG
Công suất máy: 3300 PS
GT/DWT: 3381/3451

Tuyển dụng