Đội tàu công ty quản lý
TÀU LADY ROISE
 
Quốc tịch: LIBERIA
Năm đóng: 2012
Số IMO: 9615353
Cấp tàu: KR
Loại tàu: Gas Carrier
Công suất máy: 2700 KW
GT/DWT: 3428/3804
Tuyển dụng