Đội tàu công ty quản lý
TÀU LADY VALENCIA
Quốc tịch: Panama
Năm đóng: 1997
Số IMO: 9161077
Cấp tàu: KR
Loại tàu: LPG
Công suất máy: 2400KW
GT/DWT: 3603/3942

Tuyển dụng