Đội tàu công ty quản lý
TÀU VMU SHIRAI
 
Quốc tịch: VIETNAM
Năm đóng: 1989
Số IMO: 8910330
Cấp tàu: VR
Loại tàu: Gas Carrier
Công suất máy: 1323 KW
GT/DWT: 998/999
 
Tuyển dụng