Đội tàu công ty quản lý

TÀU GOLDEN KEY

Quốc tịch: Panama Năm đóng: 2001 Số IMO: 9242546 Cấp tàu: NK Loại tàu: Bulk Carrier Công suất máy: 5884 KW GT/DWT: 17433/28460

TÀU GOLDEN SENTURY

Quốc tịch: Panama Năm đóng: 2010 Số IMO: 9574183 Cấp tàu: N/K Loại tàu: Bulk Carrier Công suất máy: 5850 KW GT/DWT: 17025/28196

TÀU GOLDEN BRIGHT

Quốc tịch: Panama Năm đóng: 2003 Số IMO: 9262986 Cấp tàu: N/K Loại tàu: Bulk Carrier Công suất máy: 6620 KW GT: 19887/32700

TÀU EPIC 08

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 2007 Số IMO: 9437036 Cấp tàu: VR Loại tàu: Bulk Carrier Công suất máy: 2386 KW GT/DWT: 6559/9808

TÀU SÀ LAN OPEC GAS

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 2017 Cấp tàu: VR Loại tàu:LPG Công suất máy: 750 CV

TÀU VMU SHIRAI

Quốc tịch: VIETNAM Năm đóng: 1989 Số IMO: 8910330 Cấp tàu: VR Loại tàu: Gas Carrier Công suất máy: 1323 KW GT/DWT: 998/999

TÀU LADY ROISE

Quốc tịch: LIBERIA Năm đóng: 2012 Số IMO: 9615353 Cấp tàu: KR Loại tàu: Gas Carrier Công suất máy: 2700 KW GT/DWT: 3428/3804

TÀU OPEC CAPRI

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 2008 Số IMO: 9413030 Cấp tàu: VR Loại tàu: LPG Công suất máy: 2060 KW GT/DWT: 2861/2740

TÀU LADY ROSALIA

Quốc tịch: Panama Năm đóng: 2010 Số IMO: 9571222 Cấp tàu: NK Loại tàu: Gas Carrier Công suất máy: 2647 KW GT/DWT: 3430/3939

TÀU GOLDEN SUN

Quốc tịch: Panama Năm đóng: 1996 Số IMO: 9135511 Cấp tàu: KR Loại tàu: Bulk Carrier Công suất máy: 5884 KW GT: 17,075

TÀU GAS EMPEROR

Quốc tịch: PANAMA Năm đóng: 1994 Số IMO: 9109316 Cấp tàu: BV Loại tàu: Gas Carrier Công suất máy: 3089 KW GT/DWT: 5087/5599

TÀU LADY FELIZ

Quốc tịch: PANAMA Năm đóng: 1999 Số IMO: 9189017 Cấp tàu: KR Loại tàu: Gas Carrier Công suất máy: 3300 PS GT/DWT: 3381/3451

Tuyển dụng