Đội tàu
TÀU ANNIE GAS 09
Quốc tịch: Việt Nam
Năm đóng: 1997
Số IMO: 9156797
Cấp tàu: VR - KR
Loại tàu: LPG
Công suất máy: 2346KW
GT/DWT: 4002/3688

Tuyển dụng