Đội tàu
TÀU GAS NIRVANA
Quốc tịch: Panama
Năm đóng: 1996
Số IMO: 9032264
Cấp tàu: KR
Loại tàu: Gas Carrier
Công suất máy: 3089 KW
GT/DWT: 4961/5886


Tuyển dụng