Đội tàu
TÀU GAS TEXIANA

Quốc tịch: Panama
Năm đóng:
1995
Số IMO: 9134971
Cấp tàu: KR
Loại tàu: LPG
Công suất máy: 3089 KW
GT/DWT: 4695/4976

Tuyển dụng