Đội tàu
TÀU LADY ROSALIA
Quốc tịch: Panama
Năm đóng: 2010
Số IMO: 9571222
Cấp tàu: NK
Loại tàu: Gas Carrier
Công suất máy: 2647 KW
GT/DWT: 3430/3939
 
Tuyển dụng