Đội tàu
TÀU OPEC CAPRI

Quốc tịch: Việt Nam
Năm đóng:
2008
Số IMO: 9413030
Cấp tàu: VR
Loại tàu: LPG
Công suất máy: 2060 KW
GT/DWT: 2861/2740

Tuyển dụng