Đội tàu
TÀU PETROGAS 05

Quốc tịch: Việt Nam
Năm đóng: 1989
Số IMO: 882-171
Cấp tàu: VR
Loại tàu: LPG
Công suất máy: 1800 HP
GT/DWT: 999/1041 

 

Tuyển dụng