Đội tàu
TÀU PVT-HN

Quốc tịch: Viet Nam
Năm đóng: 2001
Phạm vi hoạt động: Viet Nam
Số IMO: 9237395
Cấp tàu: VR
Loại tàu: Bulk Carrier
Công suất máy: 5850 KW
GT/DWT: 16963 /28379


Tuyển dụng