Đội tàu
TÀU SÀ LAN OPEC GAS
Quốc tịch: Việt Nam
Năm đóng: 2017
Cấp tàu: VR
Loại tàu: LPG
Công suất máy: 750 CV

Tuyển dụng