Đội tàu
TÀU SÀ LAN VIETGAS01
Quốc tịch: Việt Nam
Năm đóng: 2000
Cấp tàu: VR
Loại tàu: LPG
Công suất máy: 580CV

Tuyển dụng