QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

1. Thể lệ biểu quyết và bầu cử ĐHCĐ 2019

2. Nội quy cuộc họp ĐHCĐ 2019

3. Chương trình ĐHCD Thường niên năm 2019

4. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 Nhiệm vụ năm 2019

5. Dự thảo TTr duyệt kết quả SXKD 2018 và BCTC đã kiểm toán 2018 tại ĐHCĐ 2019

6. Tờ trình phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019

7. Báo cáo ban kiểm soát

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo

9. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

10. Báo cáo thù lao HDQT Năm 2018 Kế hoạch năm 2019

11. Thay đổi thành viên ban kiểm soát

Tuyển dụng