Ban giám đốc

Ông Lê Trúc Lâm

Chức vụ: Giám Đốc

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy

Chức vụ: Giám Đốc khối Thuyền viên - An toàn - Pháp chế

Ông Lê Hoàng Phương

Chức vụ: Giám Đốc khối Kiểm Toán Nội Bộ

Tuyển dụng