Ban giám đốc

Ông Lê Trúc Lâm

Chức vụ: Giám Đốc

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy

Chức vụ: Giám Đốc khối Thuyền viên - An toàn - Pháp chế

Tuyển dụng