Ban giám đốc

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy

Chức vụ: Giám Đốc

Ông Lê Trúc Lâm

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Ông Đặng Nguyên Đăng

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Mr Lê Hoàng Phương

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Tuyển dụng