Ban lãnh đạo

Ông Nguyễn Hồng Hiệp

Chức vụ: Giám Đốc

Ông Trần Trung Quốc

Chức vụ: Giám Đốc khối Thuyền viên - An toàn - Pháp chế

Lê Hoàng Phương

Chức vụ: Giám Đốc khối Khai Thác - Kinh doanh - Đầu tư

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy

Chức vụ: Giám Đốc khối Kiểm toán nội bộ

Tuyển dụng