Ban lãnh đạo

Ông Nguyễn Hồng Hiệp

Chức vụ: Giám Đốc

Ông Trần Trung Quốc

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Ông Đặng Nguyên Đăng

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Tuyển dụng