Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Linh Giang

Chức vụ: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông Nguyễn Hồng Hiệp

Chức vụ: Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông Trần Trung Quốc

Chức vụ: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Lê Trúc Lâm

Chức vụ: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Đặng Nguyên Đăng

Chức vụ: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Tuyển dụng