Ông Đặng Nguyên Đăng

Ông Đặng Nguyên Đăng

Chức vụ: Giám Đốc khối Kỹ thuật - Vật tư

Ngày sinh: 1982

Trình độ: Kỹ sư Khai thác máy tàu biển 

Tuyển dụng