Ông Đặng Nguyên Đăng

Ông Đặng Nguyên Đăng

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Ngày sinh: 1982

Trình độ: Thạc Sĩ Ngành kỹ thuật cơ khí động lực 

Tuyển dụng