Ông Trần Trung Quốc

Ông Trần Trung Quốc

Chức vụ: Giám Đốc khối Thuyền viên - An toàn - Pháp chế

Ngày sinh: 1976

Trình độ: Kỹ sư điều khiển tàu biển

Tuyển dụng